Raga Anubhavam – Infosys Hall – Mudhra

Dec 2009

Raga Anubhavam – An exotic journey into the beautiful world of Ragas by DR. RADHA BHASKAR with SREYAS NARAYANUN, VIDYA KALYANARAMAN, BHARAT SUNDAR & DHARINI – Melakkaveri Thiagarajan – Delhi Sairam – H. Sivaramakrishnan